Zaman Aşımı Sorgulama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasının 32, 33, 34, 35, 36 ve 37’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tebliği yapar:

Zamanaşımı

(1) Bankaların nezdinde bulunan her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan, zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri de dâhil olmak üzere, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.

(2) Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı bir önceki yılsonu Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %10 (yüzde on)’unu aşan her türlü mevduat, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Merkez Bankasına devredileceği hususunda, zamanaşımı süresinin dolmasından sonra on beş gün içerisinde mevcut adresine iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Döviz cinsindeki mevduat, emanet ve alacakların, Türk Lirası karşılıkları, zamanaşımının gerçekleştiği tarihteki Merkez Bankasının ilgili döviz alış kuru ile hesaplanır.

(3) Tutarına bakılmaksızın bankanın nezdinde bulunan zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ait listeler, zamanaşımı süresinin bitimini izleyen takvim yılının Ocak ayının başından itibaren bankanın kendi internet sayfasında düzenleyeceği sorgu ekranı vasıtası ile Haziran ayının on beşine kadar müşterilerinin sorgulamasına açılır.

(4) Zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan Haziran ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kâr payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar, Merkez Bankası tarafından düzenlenecek cetvellerin usulüne uygun doldurulmuş kopyaları ile birlikte bankalar tarafından Merkez Bankasına devredilir. Vadeli mevduat için düzenlenmiş sözleşmeler, bu mevduat zamanaşımına uğramış olsa bile Merkez Bankasına devredilinceye kadar geçerliliğini korur. Vadeli mevduat, zamanaşımına uğramış olması sebebi ile vadesiz mevduata döndürülemez, faiz oranlarında indirime gidilemez.

(5) Merkez Bankasına devredilen mevduat, emanet ve alacaklardan, Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin, faiz ve kar payları ile %10 (yüzde on)’unu aşmayanlar Merkez Bankası tarafından, Haziran ayı sonunda Fon’a devredilir ve Fon tarafından gelir kaydedilir. Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %10 (yüzde on)’unu aşanlar ise Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede ilân edilir ve Merkez Bankasının internet sayfasında bir yıl süre ile yayınlanmaya devam edilir.

(6) Bu maddenin (5)’inci fıkrası uyarınca Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Merkez Bankası tarafından Fona devredilir ve Fon tarafından gelir kaydedilir.

(7) Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar.

(8) Reşit olmayanlar adına ve yalnızca bu kişiler adına ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin reşit olduğu tarihte işlemeye başlar.

(9) Yetkili merciler tarafından üzerine bloke ve/veya engel konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blokenin konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Sürelerin durması için yetkili mercilerden alınmış, kanıtlayıcı belgelerin ispatı şarttır.